chat trực tuyến

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TIẺU LUẬN, SKKN CÁC CẤP HỌC

  Số TT
  Nội dung đề tài
  Download
  Ghi chú
  1
  Công tác bồi dưỡng cho giáo viên tại trường trung học cơ sở
  21002.doc
  18 trang
  2
  Nâng cao chất lượng giáo dục thcs ở huyện xxx- xxx trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá
  Tải về
  44 trang
  3
  Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS
  Tải về
  38 trang
  4
  MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS
  Tải về
  37 trang
  5
  Một số biện pháp quản lý chỉ đạo hoạt động dạy và học của hiệu trưởng trường THCS
  Tải về
  22 trang
  6
  Hiệu trưởng chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT x - x - x thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
  Tải về
  31 trang
  7
  BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Ở TRƯỜNG PT CẤP 2,3 ...... – Huyện .......- Tỉnh ......
  00001.rar
  21 trang
  8
  MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỦA HIỆU TRƯỞNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG THCS
  00002.rar
  21 trang
  9
  TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC – MỘT BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS XXX (Tốt nghiệp Trung cấp Chính trị)
  00003.doc
  26 trang
  10
  (tiểu luận) LUẬN VỀ CẶP PHẠM TRÙ TẤT NHIÊN - NGẪU NHIÊN VÀ VẬN DỤNG VÀO TRONG NGHIÊN CỨU TOÁN HỌC
  00004.doc
  35 trang
  11
  (tiểu luận Trung cấp chính trị) MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TÔN GIÁO VIỆT NAM
  00005.doc
  26 trang
  12
  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN (TN Trung cấp chính trị)
  00006.doc
  29 trang
  13
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG Ở huyện TRONG THỜI KỲ MỚI (TN Trung cấp chính trị)
  00007.doc
  38 trang
  14
  CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00008.doc
  18 trang
  15
  QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00009.doc
  22 trang
  16
  NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00010.doc
  31 trang
  17
  CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở XÃ - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00011.rar
  33 trang
  18
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ XÃ NHIỆM KỲ 2006 - 2010 (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00012.rar
  28 trang
  19
  GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT TRONG HỘI NGHỊ THI ĐUA Ở TRƯỜNG (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00013.rar
  25 trang
  20
  THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở TRƯỜNG THCS (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00014.rar
  23 trang
  21
  TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC – MỘT BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00015.rar
  25 trang
  22
  thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở chi bộ trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00016.rar
  29 trang
  23
  cải các hành chính ở uỷ ban nhân dân xã thực trạng và giải pháp (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00017.rar
  24 trang
  24
  thực MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00018.rar
  27 trang
  25
  giải quyết tình huống vi phạm quy chế chuyên môn của giáo viên ở trường thcs (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00019.rar
  20 trang
  26
  những giải pháp cơ bản của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trường (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00020.rar
  25 trang
  27
  thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở chi bộ trường học trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 25 trang (file 00021.rar). Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của tổ chưc cơ sở đảng 39 trang (file 00022.rar). Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên chi bộ trường thcs trong giai đoạn hiện nay 55 trang (file 00023.rar) (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00021.rar
  3 file
  28
  nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ .... 33 trang (file 00024.rar). Tải về
  Giải pháp then chốt của chi ủy trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở chi bộ trường ... 25 trang (file 00025.rar). Tải về
  Công tác đánh giá cán bộ ở đảng bộ xã xxx - thực trạng và giải pháp 30 trang (file 00026.rar) Tải về
  ....
  ....
  29
  Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở chi bộ trường trung học cơ sở ... 25 trang (file 00027.rar)
  Đổi mới tổ chức và hoạt dộng của đoàn tncshcm ở thành phố xxxx, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới ... 38 trang (file 00028.rar)
  nâng cao chất lượng hiệu quả cong tác dân vận đối với sự nghiệp phát triển giáo dục ở trường thcs ... 28 trang (file 00029.rar)
  thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở chi bộ thpt dân tộc nội trú xxx- trong giai đoạn hiện nay .... 32 trang (file 00030.rar)
  đánh giá tình hình giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn xã xxx - xxx từ năm 2003 đến năm 2012 ... 29 trang (file 00031.rar)
  thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở chi bộ trường tiểu học xm trong giai đoạn hiện nay .... 20 trang (file 00032.rar)
  giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn xã xxx thực trạng và giải pháp .... 32 trang (file 00033.rar)
  tonghop.rar
  ....
  ......
  Đang tiếp tục cập nhật
  Tải về
  trang

  Danh sách giáo viên - Đang cập nhật

  BÀI VIẾT  (18 bài)

  Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 (2016 - 2017)

  UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH MAI Số: ...... /KH-THGT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Mai, ngày ....... tháng 6 năm 2016 KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2016 – 2017 Căn cứ điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo thông tư 41/2010/TT-BGD-ĐT ngày 30/12/2010; Căn cứ Công văn số 1979/SGD&ĐT-QLT ngày 29/4/2016...

  BÀI GIẢNG  (404 bài)

  TƯ LIỆU  (206 bài)

  GIÁO ÁN  (93 bài)

  ĐỀ THI  (128 bài)

  SKKN  (131 bài)

  TIN HỌC  (12 bài)

  DANH MỤC KHÁC  (114 bài)